Kovové obaly sa stále nedostatočne zbierajú a separujú

 

Na Slovensku je potrebné dobudovať dostatočne efektívny systém na zber a separáciu kovových obalov, pretože  v niektorých obciach a mestách sa vôbec nezbierajú kovové obaly, napriek tomu, že im to zákon jednoznačne ukladá. Problémom je tradične nedostatok financií na zavedenie separovaného zberu kovových obalov. Pritom vybudované kapacity na recykláciu kovových odpadov sú dostatočné a aj ceny kovových obalov sa po kríze stali dostatočne atraktívnymi. Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček.

 

 

 

,,Sektor kovových obalov Recyklačného fondu sa v roku 2011 zameral na podporu triedeného zberu v mestách a obciach. Sektor prioritne riešil zabezpečenie dostatku vyseparovanej suroviny pre spracovateľov, preto pri schvaľovaní viackomoditných projektov podporoval separáciu kovových obalov, s prihliadnutím na svoje finančné možnosti a komplexnosť riešenia separácie v jednotlivých regiónoch. Vlani fond podporil 13 viackomoditných žiadostí s účasťou sektora kovových obalov na riešení podpory separovaného zberu odpadov z kovových obalov a podpory propagácie recyklácie kovových obalov. Celková suma schválených finančných prostriedkov predstavuje 30,92 tis. EUR. Z účtu sektora sa v roku 2011 vyplatilo 60,14 tis. EUR“, konštatoval J. Dlhopolček

 

 

 

Dodal, že sektor kovových obalov bude aj v tomto roku aktívne spolupracovať s obcami, mestami a recyklátormi na dosiahnutie čo najlepšieho fungovania systému zhodnocovania kovových obalov. Ďalej bude sledovať dosiahnuté výsledky recyklácie až na jednotlivé subjekty a presadzovanie efektívnych a komplexných riešení separovaného zberu, triedenia a prípravy pred zhodnotením, na základe regionálneho riešenia problematiky. Po prekonaní určitej krízy v recyklácii odpadov z kovových obalov bude dôležité rozpracovať a v praxi realizovať logistiku zberu a sústreďovania vyseparovanej komodity u recyklátorov.

 

 

 

Recyklačný fond od 01. 01. 2003 doteraz podporil zo sektora kovových obalov celkovo 153 projektov v celkovej hodnote 1 687 979 EUR. Z celkového počtu posudzovaných projektov bolo schválených 150 viackomoditných žiadostí pre podporu separovaného zberu v komunálnej sfére v hodnote 1 277 410 EUR, z toho na propagáciu recyklácie kovových obalov boli určené dotácie vo výške 170 843 EUR. Sektor kovových obalov podporil 3 jednokomoditné projekty vo výške 410 569 EUR zamerané na technológiu recyklácie tenkostenných kovových obalov.

 

 

 

Kovové obaly na báze železa a hliníka majú kvalitné úžitkové vlastnosti vhodné pre obalový materiál. Železo sa uplatňuje ako obalový materiál predovšetkým v podobe oceľového plechu rôznych hrúbok a povrchového spracovania, napríklad na konzervy, sudy, bubny, kanistre, plechovky, škatule, zátky, uzávery, veká, cyklopásky atď.. Hliník je efektívnym, spoľahlivým a vizuálne atraktívnym obalom na konzervy, tuby, dózy, sudy, škatule, veká, fólie a pod..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumárna štruktúra schválených príspevkov zo sektora kovových obalov v EUR/%:

 

 

 

Jednokomoditné/viackomoditné

EUR

Vyjadrenie v %

Viackomoditné obce a mestá

1 106 567,-

65,56

Viackomoditné propagačné

170 843,-

10,12

Jednokomoditné – technológia

410 569,-

24,32

Spolu

1 687 979,-

100,00

 

 

 

Medzi najvýznamnejšie podporené projekty zo sektora kovových obalov patria projekty spoločnosti TAVAL, s. r. o., Ľubotice, zamerané na recykláciu odpadov z kovových obalov. Tieto projekty zefektívňujú spracovanie tenkostenných obalov z hliníka a jeho zliatin.

 

 

 

,,Pri zohľadnení finančných možností sa predpokladá len podpora recyklátorov odpadov z kovových obalov v technológiách, ktoré budú spĺňať požiadavky BAT technológie. Fond bude aktualizovať a na základe dostupných informácii sumarizovať potenciál výskytu kovových obalov na slovenskom trhu. Zároveň bude prehodnocovať potrebné kapacity zberu a spracovateľské kapacity na obaly zo železa, ocele, hliníka a jeho zliatin, vzhľadom na objem a štruktúru kovových obalov v jednotlivých regiónoch“, povedal J. Dlhopolček.

 

 

 

Dodal, že Recyklačný fond mieni podporiť zavedenie minimálne jednej BAT technológie na spracovanie tenkostenných kovových obalov zo železa, ocele a hliníka a jeho zliatin na západnom Slovensku.

 

 

 

ZCPP SR: Treba ešte viac podporovať separovaný zber papiera

 

Separovanie zberového papiera v obciach a mestách stále nie je dostatočné, napriek tomu je na Slovensku prebytok určitých sortimentov zberového papiera, hlavne kartónov. Situáciu čiastočne skomplikovalo pred 2 rokmi uzavretie závodu v Štúrove, ktorý bol veľkým spracovateľom zberového papiera a ten sa teraz musí vyvážať. Zväz celulózo-papierenského priemyslu(ZCPP) SR, v spolupráci s Výskumným ústavom papiera a celulózy sa pokúšajú nájsť jeho využitie hlavne tam, kde by nahradil drevo, teda aj na energetické účely. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP Juraj Dlhopolček.

 

 

 

,,Recyklačný fond schválil začiatkom júna 2012 dotáciu vo výške 166 204 EUR na projekt „Výskum technologických postupov na optimálne využitie potenciálu zberového papiera v SR“ žiadateľovi Výskumný ústav papiera a celulózy a. s., Bratislava. Cieľom projektu je podrobne analyzovať súčasnú situáciu zberu, zhodnocovania a recyklácie zberového papiera v Slovenskej republike, vyhodnotiť dopady krízového obdobia na spotrebu, zber a recykláciu zberového papiera so zameraním na OCC (old corrugated containers). Ďalej analyzovať možnosti a požiadavky trhu a navrhnúť technológiu spracovania zberového papiera, zabezpečujúcu optimálne využitie potenciálu tejto druhotnej suroviny v Slovenskej republike na maximálnu pridanú hodnotu, vzhľadom na požiadavky trhu“, konštatoval J. Dlhopolček.

 

 

 

Poukázal pritom na skutočnosť, že problémom je kvalita a sortimentná skladba papiera. Kým o kartóny u nás nie je záujem, odpad z novín, časopisov, či kancelárskeho papiera musíme aj dovážať. Na výrobu jednej tony papiera sa pritom spotrebuje 1,7 tony zberového papiera, teda  približne 700 kilogramov tvorí odpad.

 

 

 

,,Slovenskí výrobcovia hygienických papierov v súčasnosti ročne spotrebujú viac ako 100 000 ton zberového papiera z domácich zdrojov pri výrobe 134 653 ton hygienických papierov. Napriek tomu sa značná časť hygienických papierov vyváža. Je to preto, že SR stále nedosahuje úroveň najvyspelejších krajín EU, kde ročná spotreba papierov dosahuje cca 300 kg na osobu, kým u nás je to cca 80 kg na hlavu“, poukázal J. Dlhopolček.

 

 

 

Podľa najnovšieho ,,Programu odpadového hospodárstva pre roky 2011-2016 (POH)“ sú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov, v komodite papier pre rok 2012 a nasledujúce roky 68 %, kým vlani boli 65 %. Slovensko má pre plnenie týchto limitov dostatočnú výrobnú kapacitu i výrobnú rezervu. Časť zberového papiera sa musí pre naplnenie výrobných kapacít spracovateľov i dovážať, ale časť iného sortimentu zberových papierov sa zase vyváža. Pre medzinárodný obchod s touto komoditou totiž neexistujú žiadne prekážky, pretože nejde o nebezpečný odpad.

 

 

 

,,V súčasnosti má Slovensko vybudované rozsiahle a moderné kapacity na materiálové zhodnocovanie zberového papiera. Najväčšími spracovateľmi zberového papiera sú Metsa Tissue Slovakia, s. r. o., Žilina a SHP Harmanec, a. s. V roku 2011 zúžitkovali firmy združené v ZCPP spolu 99 137 ton zberového papiera, z toho dovoz predstavoval 28 326 ton. Najčastejším materiálovým zhodnocovaním zberového papiera v SR je výroba hygienických papierov a baliacich papierov. Vlani sa  v SR znížila výroba hygienického papiera o 5,6 %, na úroveň 134 653 ton oproti 142 709 tonám v roku 2010. V dôsledky výpadku flutingu po uzavretí závodu v Štúrove,  vlani poklesol aj sortiment baliacich papierov až o 38,2 % na úroveň  53 837 ton, z predvlaňajších 87 160 ton“, povedal J. Dlhopolček.

 

 

 

Poukázal na to, že hlavným cieľom sektora papiera Recyklačného fondu v roku 2011 bolo rozšíriť separovaný zber, triedenie a úpravu odpadov z papiera a lepenky v obciach a mestách Slovenskej republiky. Hlavný dôraz bol kladený na zvýšenie účinnosti separovaného zberu, na evidenciu, vykazovanie a recykláciu vyseparovanej komodity v celom toku sledovania komodity. Sektor riešil problematiku zabezpečenia dostatočných kapacít pre možnosť recyklácie odpadov z kartonáže a papiera pre vyseparované množstvá z územia SR, pri zachovaní jasného toku a vykazovania recyklácie tohto druhu odpadu pre subjekty zapojené v systéme separácie a úpravy vyseparovaných odpadov z papiera a lepenky.

 

 

 

,,V sektore papiera Recyklačného fondu bolo v roku 2011 vyhovené celkove 17 žiadostiam o dotácie, z toho dve žiadosti boli jednokomoditné. Celková schválená suma v roku 2011 bola 288,46 tis. EUR a z účtu sektora bolo celkovo na už realizované projekty vyplatené 236,88 tis. EUR. V roku 2012 bude fond podporovať zintenzívnenie separovaného zberu papiera v obciach, mestách a zberových spoločnostiach. Podporí aj projekty zamerané na materiálové zhodnotenie zberového papiera v existujúcich domácich papierenských podnikoch. Sektor bude aktívne postupovať aj v prípade zavádzania nových BAT technológií, zameraných na úpravu, zhodnotenie a recykláciu papiera a lepenky. Pri zohľadnení finančných a legislatívnych možností sektora, v budúcnosti podporí aj nové projekty zamerané na energetické zhodnotenie papiera, biorafinérie a pod.“, konštatoval J. Dlhopolček.

 

 

 

Firmy ZCPP SR za rok 2011 spracovali spolu 2,51 mil. m³ drevnej hmoty a 99 137 ton zberového papiera. Celkové tržby desiatich firiem združených v ZCPP SR sa v roku 2011 znížili o 1,7 percenta, z 812,87 milióna EUR v roku 2010 na vlaňajších 799,309 milióna EUR. V roku 2011 na Slovensku poklesla celková výroba papiera a lepenky medziročne o 4,1 percenta. Vlani tak vyrobilo 10 firiem združených v ZCPP SR spolu 748 182 ton papiera a lepenky, oproti 780 356 tonám v roku 2010.

Celulózovo-papierenské odvetvie patrí k najvýkonnejším odvetviam slovenskej ekonomiky. K najvýznamnejším projektom, podporeným dotáciami z Recyklačného fondu, patrili doteraz zrealizované projekty v SHP Harmanec, a. s., na zvýšenie kapacity papierenského stroja a zvýšenie spotreby základnej suroviny. Podobne boli podporené projekty Smurfit Kappa Štúrovo, a. s. na vytvorenie 6 spoločností na triedenie a úpravu zberového papiera. Dôležitá bola aj realizácia 3 projektov v spoločnosti Metsa Tissue Slovakia, s. r. o., Žilina. Dotácie dostali aj LUDOPRINT, a. s., Bobot, Harmanec – Kuvert, spol. s

r. o., Brezno a SHP SLAVOŠOVCE, a. s., Slavošovce.

Žabky, které jsou fantastické

 

Je to pravda. Dnes už skutečně existují fantastické žabky. Jak je to možné? Dnes má klasické kde kdo, ale málo kdo má takové, které jsou navíc ozdobeny, třeba drahými kameny nebo kovy. To je skutečně neobvyklé, ale Vy je můžete mít třeba ještě tento týden. Stačí si je jen objednat, od správného prodejte, jako jsme my.

 

Konečně si je dopřejete. Nabízíme vám velký výběr. Máme skvělé dámské žabky. Musíte je bezesporu mít ihned. Léto je tady, a proto jsou tyto žabky snad jedinou věcí, u které si můžete být jistí, že je skutečně jen tak někdo nebude mít, protože ty od nás jsou opravdu jedinečné. To je přesně to, co jste vždy hledala. Obchod na úrovni. Nepropásněte tuto skvělou šanci!

 

Koberec do moderního bytu

Hledáte způsob jak snížit tepelní ztráty v místnosti? Nechcete plýtvat zbytečně energií za vytápění? Pak pro vás máme skvělou nabídku. Bydlíte v Praze nebo v okolí Prahy? Navštivte prodejnu BUCHARA s.r.o. a kupte si luxusní koberce podle vašich představ. Nabízíme veškeré typy koberců, různé tvary, rozměry, teplé i chladné barvy, ale i různé vzory, podle kterých poznáte původ koberce.

Turecké, perské, pákistánské, nepálské nebo koberce vyráběné z vlny či kůže. Jak je libo. Výběr záleží jen na vás. Dříve, než si koberec koupíte, pořádně si rozvrhněte, jakou barvu bude mít nábytek, stěny nebo třeba jaké použijete doplňky. To vše je rozhodující u výběru koberců. Nákupem koberce nic nezkazíte, ba naopak, budete mít ještě modernější byt, než jste měli.

Autodíly

Hledáte náhradní díl nebo součástku pro své auto? Hledáte prodejnu, kde vám prodavači s výběrem ochotně pomohou a poradí? Sháníte náhradní díl, který již běžně není k sehnání? Prodejna nabízí široký sortiment značkových a kvalitních autodílů pro všechny značky a typy vozidel. Vyškolený personál Vám vždy ochotně poradí s jakýmkoli problémem a proto se nebojte na cokoli zeptat.

Mezi prodávané autodíly patří části podvozku jako jsou tlumiče, pružiny pérování a uložení tlumičů. Patří sem i díly brzdové soustavy a náprav. Do našeho sortimentu patří i motorové díly, klínové a rozvodové řemeny a filtry. Dále nabízíme motorové oleje značek Castrol a Mobil. Konečně v nabídce najdete i karosářské díly všech typů jako jsou světlomety, nárazníky, kapoty, autoskla a další.

Prodejna již brzy oslaví 17 let od svého založení a jak říká její majitel Jaroslav Pýcha „Pro naši prodejnu nejsou malí zákazníci, snažíme se vyhovět každému. Naše prodejna těží se znalostí, které jsme získali dřívějším provozem autoservisu. Máme kontakty a víme kam se obrátit, ať již sháníte nové náhradní díly nebo použité.“

O Autodíly P&P

Společnost Autodíly P&P se věnuje prodeji autodílů a náhradním dílům již od roku 1993 a má v tomto oboru velké zkušenosti a konktakty. Prodejna sídlí v ulici Jankovcova 27 v Praze 7 – Holešovicích. I když prodejna sídlí v modré parkovací zóně nemuíste se bát u nás zaparkovat po dobu nákupu. Webové stránky prodejny jsou www.autopap.cz. Pro více iformací zavolejte na číslo 283 872 195.

Bourameceny.cz – eshop s elektronikou

Navštivte náš skvělý eshop Bourámeceny.cz. Obchod se specializuje na mobilní telefony a elektroniku a nabízí bezkonkurenční ceny na trhu. Díky non-stop provozní době obchodu máte jistotu brzkého dodání až do domu! Najdete u nás třeba skvělé produkty od firmy Apple za bezkonkurenční ceny!

Kdo může využít služeb likvidace vozů Olomouc?

Služby, které nabízí ekologická likvidace vozidel zdarma Olomouc, je vhodná pro kohokoliv, kdo se potřebuje zbavit nevyužitého nebo poškozeného vozu rychle a bez komplikací. Likvidace vozů Olomouc má všechna potřebná oprávnění, která tuto firmu opravňuje k provedení odborné recyklace automobilů, a následné vydávání oprávněného potvrzení, které je nezbytné například při odejmutí vozidla z evidence.

Pneubazar Olomouc je další možná služba této firmy, díky které budete mít zajištěnou kompletní péči o svá kola a pneumatiky. Kromě prodeje starých i nových pneumatik se firma dále zabývá opravou kol a přezouvání nových pneumatik místo starých. Neexistuje téměř nic, co se týká automobilu a firma by si s ním nedokázala poradit. Využijte této možnosti, získat služby kvalitní firmy a sami uvidíte, jak je příjemné ušetřit čas a peníze díky odborným pracovníkům.

Projekty rodinných a bytových domů

Rodinné domy EurolineNa rok 2012 jsme připravili na trh projektů novinky:

 • Ušetříte během výstavby s kartou slev ke každému projektu domu zakoupeném v roce 2012.
 • všechny projekty rodinných domů jsou již v standardu nízkoenergetický dům a v zesíleném konstrukčním systému odolném vůči extrémům přírody
 • nové typy rodinných domů vyrobí více energie než spotřebují, šetří tedy významně životní prostředí
 • vybrané projekty domů ve standardu pasivní dům

PROJEKTY DOMŮ S CERTIFIKÁTEM KVALITY ISO 9001:2008

Firmě Euroline vydala celosvětová certifikační autorita TÜV NORD CERT GmbH certifikát kvality pro zpracování a prodej typových projektů rodinných domů.

VÝBĚR PROJEKTU RODINNÉHO DOMU

Nemáte prostor prostudovávat stovky projekty katalogových domů? Hledáte jen bungalovy? Zadejte kritéria pro svůj vysněný rodinný dům a zůstane vám několik projektů pro Váš nový dům. Je to velmi jednoduché a přehledné.

Využijte aplikace, kde si můžete svůj dům vybarvit dle vašich představ. Dále změřit rozměry projektu rodinného domu a pokojů v půdorysech. Zařídit interiér rodinného domu nábytkem nebo osadit projekty na stavební pozemek.

Díky obchodním zastoupením nabízíme bezplatné poradenství při výběru projektu rodinného domu. Zabezpečíme vám i další inženýrské služby, změny v projektu domu a v neposlední řadě také Energetický certifikát (EC) za zvýhodněnou kupní cenu.

Typové projekty domů

Naše zkušenosti s s plány domů mluví za vše. Nebojte se výběru! Rádi Vám poradíme a pomůžeme.

Bungalov 1184 Rodinné domy Vila 1252 Rodinné domy Aktiv 2021 Domy - Vila 1152

Projektová studie rodinného domu

V případě, že Vám informace z našich www nepostačují k výběru rodinného domu a potřebujete získat další doplňující údaje, můžete si objednat Projektovou studii rodinného domu (PS).

 

Co projektová studie domu obsahuje?

1)

 • Iniciály stavebníka
 • Místo výstavby

2)

 • technickou zprávu
 • výkresy jednotlivých podlaží domu v M 1:100
 • pohledy rodinného domu v M 1: 200
 • podklady pro vypracování situačního plánu
 • půdorys v M 1: 200 s vyústěním inženýrských sítí z domu
 • nároky na energie, vodu, vzorovou situaci osazení rodinného domu na parcelu apod.

 

Projektová studie rodinného domu je určena pro počáteční jednání s úřady a stavebními firmami. Studie obsahuje technickou zprávu s uvedením druhu konstrukcí, materiálů, vytápění a spotřebách energie. Pak zjednodušené půdorysy v měřítku 1:100, aproximativní rozpočet a podklady na vypracování situačního plánu v měřítku 1: 200 požadavky na inženýrské sítě,.

Projektová studie rodinného domu nesplňuje požadavky projektu ke stavebnímu povolení.

Zrcadlový obraz rodinného domu

Všechny projekty domů lze objednat jako zrcadlový obraz, pokud Vám původní řešení projektu nevyhovuje z hlediska špatné orientace na světové strany nebo nevyhovuje sousedních staveb. Projekt v zrcadlovém obraze je dádáván za stejnou cenu jako typový projekt původní.

500 – je napínavý kriminální thriller s neobvyklým názvem

500 napsal Matthew Quirk. Staré přísloví praví: Čiň čertu dobře a peklem se ti odmění. O pravdivosti tohoto rčení se na vlastní kůži přesvědčí hlavní hrdina románu 500 Mike Ford. Nejdřív vše vypadá jako jasná cesta za přepychovou kariérou s obrovskými možnostmi. Mike studuje práva na Harvardu a pro svou profesní dráhu by byl schopen podstoupit leccos. Netuší ale, oč vše může být požádán. Po ukončení studia práv nastupuje do vyhlášené reklamní firmy ve Washingtonu D. C. Bere to jako první schod ke strmé kariéře a proto mu velice vyhovuje, když si ho pod svá ochranná křídla vezme sám zakladatel firmy. Je to velmi mocný muž. Chová se a působí jako člověk, který je zvyklý, že se jeho přání plní dřív, než je vůbec vysloví. Mezi jeho kontakty patří celá řada těch nejvlivnějších lidí v zemi. Na Mika taková moc dělá obrovský dojem, ovšem jen do doby než zjistí, jakou cenu musí za svou pohádkovou kariéru zaplatit – upsat svou duši ďáblu.
 
 

Jedinečný inzertní portál pro weby! Webnet – inzerce ZDARMA

Webnet je nový inzertní portál, kde si zdarma můžete zadat libovolné množství inzerátů z oblasti podnikání na internetu nebo jeho prostřednictvím. Veškeré nabídky či poptávky jsou přehledně seřazené do kategorií. Agregátor webnet.cz shromažďuje  nabídky a poptávky nejrůznějších serverů a tak máte jedinečný přehled o všech aktuálních nabídkách a poptávkách na jednom místě. Zadáním inzerátu (poptávky) ušetříte až 35%, neboť si můžete porovnat více nabídek.   Inzeráty zdarma – webnet.cz! Máte možnost využít kategorii směnný obchod, kde finance jsou nahrazeny protislužbou nebo výměnou za konkrétní výrobky. Oslovíte mnoho potenciálních zájemců a ušetříte svůj čas na vyhledávání poptávek, neboť je systém vyhledá za Vás. Samozřejmě můžete ke svým inzerátům přidávat i fotografie a zvýšit tak atraktivitu Vaší nabídky nebo poptávky.Zajímá Vás tvorba webů? Sháníte levný web? Zajímáte se o prodej domén nebo SEO optimalizaci? Tak jsme tady právě pro Vás.