Category Archives: Finance, Ekonomika

ZCPP SR: Treba ešte viac podporovať separovaný zber papiera

 

Separovanie zberového papiera v obciach a mestách stále nie je dostatočné, napriek tomu je na Slovensku prebytok určitých sortimentov zberového papiera, hlavne kartónov. Situáciu čiastočne skomplikovalo pred 2 rokmi uzavretie závodu v Štúrove, ktorý bol veľkým spracovateľom zberového papiera a ten sa teraz musí vyvážať. Zväz celulózo-papierenského priemyslu(ZCPP) SR, v spolupráci s Výskumným ústavom papiera a celulózy sa pokúšajú nájsť jeho využitie hlavne tam, kde by nahradil drevo, teda aj na energetické účely. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP Juraj Dlhopolček.

 

 

 

,,Recyklačný fond schválil začiatkom júna 2012 dotáciu vo výške 166 204 EUR na projekt „Výskum technologických postupov na optimálne využitie potenciálu zberového papiera v SR“ žiadateľovi Výskumný ústav papiera a celulózy a. s., Bratislava. Cieľom projektu je podrobne analyzovať súčasnú situáciu zberu, zhodnocovania a recyklácie zberového papiera v Slovenskej republike, vyhodnotiť dopady krízového obdobia na spotrebu, zber a recykláciu zberového papiera so zameraním na OCC (old corrugated containers). Ďalej analyzovať možnosti a požiadavky trhu a navrhnúť technológiu spracovania zberového papiera, zabezpečujúcu optimálne využitie potenciálu tejto druhotnej suroviny v Slovenskej republike na maximálnu pridanú hodnotu, vzhľadom na požiadavky trhu“, konštatoval J. Dlhopolček.

 

 

 

Poukázal pritom na skutočnosť, že problémom je kvalita a sortimentná skladba papiera. Kým o kartóny u nás nie je záujem, odpad z novín, časopisov, či kancelárskeho papiera musíme aj dovážať. Na výrobu jednej tony papiera sa pritom spotrebuje 1,7 tony zberového papiera, teda  približne 700 kilogramov tvorí odpad.

 

 

 

,,Slovenskí výrobcovia hygienických papierov v súčasnosti ročne spotrebujú viac ako 100 000 ton zberového papiera z domácich zdrojov pri výrobe 134 653 ton hygienických papierov. Napriek tomu sa značná časť hygienických papierov vyváža. Je to preto, že SR stále nedosahuje úroveň najvyspelejších krajín EU, kde ročná spotreba papierov dosahuje cca 300 kg na osobu, kým u nás je to cca 80 kg na hlavu“, poukázal J. Dlhopolček.

 

 

 

Podľa najnovšieho ,,Programu odpadového hospodárstva pre roky 2011-2016 (POH)“ sú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov, v komodite papier pre rok 2012 a nasledujúce roky 68 %, kým vlani boli 65 %. Slovensko má pre plnenie týchto limitov dostatočnú výrobnú kapacitu i výrobnú rezervu. Časť zberového papiera sa musí pre naplnenie výrobných kapacít spracovateľov i dovážať, ale časť iného sortimentu zberových papierov sa zase vyváža. Pre medzinárodný obchod s touto komoditou totiž neexistujú žiadne prekážky, pretože nejde o nebezpečný odpad.

 

 

 

,,V súčasnosti má Slovensko vybudované rozsiahle a moderné kapacity na materiálové zhodnocovanie zberového papiera. Najväčšími spracovateľmi zberového papiera sú Metsa Tissue Slovakia, s. r. o., Žilina a SHP Harmanec, a. s. V roku 2011 zúžitkovali firmy združené v ZCPP spolu 99 137 ton zberového papiera, z toho dovoz predstavoval 28 326 ton. Najčastejším materiálovým zhodnocovaním zberového papiera v SR je výroba hygienických papierov a baliacich papierov. Vlani sa  v SR znížila výroba hygienického papiera o 5,6 %, na úroveň 134 653 ton oproti 142 709 tonám v roku 2010. V dôsledky výpadku flutingu po uzavretí závodu v Štúrove,  vlani poklesol aj sortiment baliacich papierov až o 38,2 % na úroveň  53 837 ton, z predvlaňajších 87 160 ton“, povedal J. Dlhopolček.

 

 

 

Poukázal na to, že hlavným cieľom sektora papiera Recyklačného fondu v roku 2011 bolo rozšíriť separovaný zber, triedenie a úpravu odpadov z papiera a lepenky v obciach a mestách Slovenskej republiky. Hlavný dôraz bol kladený na zvýšenie účinnosti separovaného zberu, na evidenciu, vykazovanie a recykláciu vyseparovanej komodity v celom toku sledovania komodity. Sektor riešil problematiku zabezpečenia dostatočných kapacít pre možnosť recyklácie odpadov z kartonáže a papiera pre vyseparované množstvá z územia SR, pri zachovaní jasného toku a vykazovania recyklácie tohto druhu odpadu pre subjekty zapojené v systéme separácie a úpravy vyseparovaných odpadov z papiera a lepenky.

 

 

 

,,V sektore papiera Recyklačného fondu bolo v roku 2011 vyhovené celkove 17 žiadostiam o dotácie, z toho dve žiadosti boli jednokomoditné. Celková schválená suma v roku 2011 bola 288,46 tis. EUR a z účtu sektora bolo celkovo na už realizované projekty vyplatené 236,88 tis. EUR. V roku 2012 bude fond podporovať zintenzívnenie separovaného zberu papiera v obciach, mestách a zberových spoločnostiach. Podporí aj projekty zamerané na materiálové zhodnotenie zberového papiera v existujúcich domácich papierenských podnikoch. Sektor bude aktívne postupovať aj v prípade zavádzania nových BAT technológií, zameraných na úpravu, zhodnotenie a recykláciu papiera a lepenky. Pri zohľadnení finančných a legislatívnych možností sektora, v budúcnosti podporí aj nové projekty zamerané na energetické zhodnotenie papiera, biorafinérie a pod.“, konštatoval J. Dlhopolček.

 

 

 

Firmy ZCPP SR za rok 2011 spracovali spolu 2,51 mil. m³ drevnej hmoty a 99 137 ton zberového papiera. Celkové tržby desiatich firiem združených v ZCPP SR sa v roku 2011 znížili o 1,7 percenta, z 812,87 milióna EUR v roku 2010 na vlaňajších 799,309 milióna EUR. V roku 2011 na Slovensku poklesla celková výroba papiera a lepenky medziročne o 4,1 percenta. Vlani tak vyrobilo 10 firiem združených v ZCPP SR spolu 748 182 ton papiera a lepenky, oproti 780 356 tonám v roku 2010.

Celulózovo-papierenské odvetvie patrí k najvýkonnejším odvetviam slovenskej ekonomiky. K najvýznamnejším projektom, podporeným dotáciami z Recyklačného fondu, patrili doteraz zrealizované projekty v SHP Harmanec, a. s., na zvýšenie kapacity papierenského stroja a zvýšenie spotreby základnej suroviny. Podobne boli podporené projekty Smurfit Kappa Štúrovo, a. s. na vytvorenie 6 spoločností na triedenie a úpravu zberového papiera. Dôležitá bola aj realizácia 3 projektov v spoločnosti Metsa Tissue Slovakia, s. r. o., Žilina. Dotácie dostali aj LUDOPRINT, a. s., Bobot, Harmanec – Kuvert, spol. s

r. o., Brezno a SHP SLAVOŠOVCE, a. s., Slavošovce.

Sitecore napomáhá globální internetové expanzi Oriflame Cosmetics

Přední kosmetická firma si vybrala digitální platformu Sitecore pro svou webovou expanzi v 50 zemích

 

Kodaň, Dánsko 29. května 2012 Sitecore, společnost, která změnila definici správy webového obsahu (Web Content Management), dnes oznámila, že mezinárodní kosmetická firma Oriflame, která se zabývá přímým prodejem kosmetických výrobků, si vybrala platformu Sitecore Web Content Management (CMS) a Sitecore Digital Marketing System pro lokalizaci svého webového obsahu a marketingových kampaní do různých jazyků pro řadu zemí světa a globální sjednocení vlastností svých webových stránek.  

„Široký výběr možností, které nabízí Sitecore, ještě více posílí náš marketing a pomůže našim IT týmům ještě rychleji a úspěšněji implementovat, řídit a vyhodnocovat naši globální strategii online propagace,“ říká Marcus Fogel, ředitel oddělení pro globální online marketing Oriflame. „Internetová platforma Sitecore CMS umožní firmě Oriflame sjednotit vzhled a působnost svých webových stránek ve všech zemích, kde jsou její stránky dostupné s lokalizovaným obsahem a nabídkami v místních jazycích. Vyspělé pracovní vlastnosti a intuitivní rozhraní nabízejí snazší a účinnější proces správy obsahu a zkrácení doby tvorby obsahu webových stránek.

 

Oriflame působí ve více než 60 zemích světa a proto bylo zapotřebí zvolit vyspělé centralizované řešení  jednotné pro všechny webové projekty společnosti a zejména takové řešení, které umožňuje snadnou správu projektů v celé řadě jazykových mutací a v neposlední řadě snadný vývoj dalších aplikací a jejich integraci v prostředí .NET. V úzké spolupráci s partnerem Sitecore, společností Internet Projekt, a. s., byly vybrány produkty Sitecore..

 

Získejte další informace o platformě Sitecore Web CMS a řešeních digitálního marketingu.

O společnosti Oriflame

Společnost Oriflame založili v roce 1967 dva bratři a jejich kamarád. Dnes je to mezinárodní kosmetická firma zabývající se přímým prodejem kosmetických výrobků ve více než 60 zemích světa. Její rozsáhlý sortiment švédských přírodou inspirovaných inovačních kosmetických výrobků se prodává prostřednictvím prodejní sítě asi 3,6 milionu nezávislých poradců Oriflame, kteří společně dosahují roční hodnoty prodejů kolem 1,5 miliardy €. Oriflame nabízí výbornou obchodní příležitost lidem, kteří si chtějí začít vydělávat peníze a postupně se dopracovat ke splnění svých osobních snů a tužeb prostřednictvím jedinečné obchodní koncepce Oriflame – Dnes si vydělej peníze, aby sis zítra splnil své sny – Make Money Today and Fulfil Your Dreams Tomorrow™. Úcta k lidem a přírodě představuje hlavní provozní zásadu společnosti a odráží se v její sociální a ekologické strategii. Oriflame podporuje řadu dobročinných organizací po celém světě a je spoluzakladatelkou Světové dětské nadace. Akcie Oriflame Cosmetics jsou obchodovány na Nordické burze Nasdaq OMX.

O společnosti Sitecore

Sitecore mění způsob, jakým organizace působí na své zákazníky online, dává život dojmům, které působí na smysly zákazníků a reagují na jejich potřeby, a tím pomáhají zvyšovat tržby, upevňovat dlouhodobou spolupráci s jednotlivými klienty a posilovat jejich spokojenost s obchodním partnerem. Sitecore byl první systém správy webového obsahu Web Content Management (WCM), který spojil automatizaci marketingu, intranetový portál, elektronický obchod, webovou optimalizaci, společenská média a technologie řízení reklamních kampaní do jednotné, integrované, otevřené platformy. Software Sitecore usnadňuje podnikům nacházet, přitahovat a získávat nové zákazníky online a pracovat pro ně.

 

Tisíce veřejných i soukromých organizací si vytvořilo a nyní spravuje více než 32 000 dynamických webových stránek založených na technologii Sitecore, včetně ATP World Tour, Rakouských aerolinií, CA Technologies, skupiny pojišťoven Ergo Insurance Group, Heineken, ISS, Lloyd’s of London, Microsoft, National Suisse, Nivea, Royal Gazelle, Thomas Cook a Visa Europe.

 

Přidejte se ke Společenství Sitecore a vychutnejte si také úspěch, kterému se těší společnost Sitecore i všichni její zákazníci, partneři a vývojoví pracovníci.

 

O společnosti Internet Projekt, a.s.
Společnost Internet Projekt, a.s. byla založena v roce 2001 na základech spolupráce několika fyzických i právnických osob podnikajících v oblasti českého internetu již od roku 1998. Motivem ke vzniku byla touha představit subjekt schopný zrealizovat kromě esteticky přitažlivých internetových prezentací také plnohodnotná a dokonale funkční řešení usnadňující využití Internetu jako mocného komunikačního a obchodního nástroje.

 

Internet Projekt nabízí komplexní portfolio služeb souvisejících s vytvořením, správou, provozem a rozvojem firemních, produktových nebo projektových internetových prezentací, rozsáhlých informačních portálů, intranetů, extranetů, webových aplikací a obchodních řešení. Doménou společnosti je správa obsahu jako taková, tedy Web a Enterprise Content Management, především pak v náročných multiprojektových vícejazyčných prostředích s procesně složitými podmínkami publikování a vysokými nároky na výkon, dostupnost, funkcionalitu a uživatelský komfort editorů, šéfredaktorů i administrátorů.

 

Mezi klienty společnosti patří: ACO Group, Barrandov Studios, NWR, RWE, Net4Gas, J&T GROUP, Ministerstvo financí ČR, ZENTIVA, ORCO, SIKO KOUPELNY 

WEB htpp://sitecore.i-projekt.cz

Na Slovensku sa za 1.štvrťrok 2012 vyrobilo 193 404 t papiera a lepenky

V prvom štvrťroku 2012 poklesla celková výroba papiera a lepenky v SR medziročne o 0,2 percenta. Od začiatku tohto roku tak vyrobilo 10 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR spolu 193 404 ton papiera a lepenky, oproti 193 887 tonám v roku 2011. Pritom v sortimente grafických papierov zaznamenali firmy 0,9 % medziročný rast, keď vyrobili 145 416 ton týchto papierov. Súčasne sa znížila výroba hygienického papiera o 5,3 %, na úroveň 32 891 ton. Baliace a obalové papiere dosiahli 15 097 ton. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP Ing. Juraj Dlhopolček.

 

,,Oživenie po predchádzajúcej kríze pokračovalo vo vyrobenej tonáži grafických papierov aj v roku 2012.  Celé odvetvie navyše čelilo zdražovaniu energií,  buničiny a zberového papiera. Dramatický pokles výroby v obalových papieroch ide na vrub odstavenia výroby flutingu v Štúrove“, konštatoval J. Dlhopolček.

 

Podľa údajov Margity Výbošťokovej, poverenej vypracovaním štatistických údajov pre ZCPP SR, firmy za prvé tri mesiace roku 2012 spracovali spolu632 653 m³drevnej hmoty. Zároveň zúžitkovali z domácich zdrojov 14 092 ton zberového papiera a dovoz predstavoval  4 350 ton.

Celkové tržby desiatich firiem združených v ZCPP SR sa za prvý štvrťrok tohto roku zvýšili, v medziročnom porovnaní s prvým štvrťrokom 2011, o 11,1 percenta. Vzrástli tak z vlaňajších 209,276 mil. EUR na tohtoročných 232,578 mil. EUR. Súčasne sa zvýšili aj tržby z exportu a to o 9,1 percenta, zo 170,449 mil. EUR na 186,004 mil. EUR. Export pritom dosiahol 80 percentný podiel na celkových tržbách. Náklady však rástli rýchlejšie ako tržby – až o 12,8 percenta, čo sa prejavilo po dlhom čase po prvý raz aj na poklese produktivity práce z výroby tovaru na pracovníka o 9,9 %. Kým za 1. štvrťrok 2011 vyrobil jeden pracovník tovar v hodnote 67 709 EUR, za prvé tri mesiace tohto roka to bolo 60 992 EUR. Firmy ZCPP SR zamestnávali spolu 2 830 pracovníkov, s priemernou mesačnou mzdou 1 186 EUR a preinvestovali v tomto období 6,965 mil. EUR.

 

            Celulózovo-papierenské odvetvie patrí k najvýkonnejším odvetviam slovenskej ekonomiky. Spolu 10 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR pokrýva 100 % výroby vláknin a papiera v SR a väčšinu výroby tovaru v celom odvetví. Celulózu vyrába najväčšia firma v tomto odvetví v SR Mondi SCP, a. s., Ružomberok a Bukóza Holding, a. s., Hencovce. Najväčšími spracovateľmi zberového papiera sú Metsa Tissue Slovakia s. r. o. a SHP Harmanec, a.s. 

Energie2 expanduje na polský trh s plynem a elektřinou

Alternativní dodavatel zemního plynu a elektřiny – společnost Energie2, a. s., získala registraci na prodej energií na území Polské republiky. Firma tak bude prodávat levný plyn a elektřinu nejen v ČR, na Slovensku, ale i v Polsku. Fyzické dodávky polským firemním zákazníkům začnou od 1.srpna 2012 a pro obyvatelstvo jsou prozatím ve fázi příprav. Informoval o tom ředitel Energie2, a. s., Praha Dávid Vlnka.

 

,,Naše firma úspěšně působí na českém i slovenském trhu a prosazuje se ve tvrdé konkurenci především cenami, které udržujeme dlouhodobě mezi nejnižšími na trhu a zároveň stabilní co nejdelší dobu. Filosofie stability se osvědčila a nám meziměsíčně roste počet klientů i celkový odběr plynu a elektřiny. Tuto filosofii chceme zopakovat i na polském trhu, kde se hodláme prosadit při dodávkách jak pro podnikatele, tak i pro komunální sféru a obyvatelstvo. Mezi našimi zákazníky jsou velkoodběratelé i maloodběratelé plynu i elektřiny. Naše strategie diverzifikace jak v komoditách, tak při velkoprodeji i maloprodeji, až po regionální se vyplácí a  přináší lepší odolnost vůči cenovým výkyvům i kursovým změnám“, vysvětlil D.Vlnka.

 

Dále poukázal na to, že Energie2 nabízí všem svým odběratelům velice zajímavé ceny, navíc je umí pro velké odběratele i individuálně přizpůsobit.

 

,,Jsme výrazně levnější než dominantní dodavatelé  elektřiny a plynu na českém i slovenském trhu  a počítáme s tím, že to tak bude i na polském trhu. Umožňují nám to obchody s elektrickou energií a zemním plynem na evropských burzách a spolupráce se zahraničními výrobci a dodavateli. Nejsme tedy závislí na dominantních hráčích na místních trzích, umíme být pružní a operativně se přizpůsobit vývoji na komoditních burzách. Tyto faktory, spolu s nižšími režijními náklady a ochotou se podělit se zákazníkem o naši marži, nám umožňují prodávat elektřinu a zemní plyn dlouhodobě levněji, než jsou ceníkové ceny dominantních dodavatelů“, vysvětlil D. Vlnka.

 

Dodal, že zatímco český a polský trh jsou značně liberalizované, diverzifikované, s mnoha dodavateli, slovenský je relativně malý a stále ještě nedostatečně liberalizovaný. Slovensko prozatím neimplementovalo třetí energetický balíček EU do slovenské legislativy a to je špatná zpráva pro spotřebitele, i pro alternativní  prodejce energií.

 

 ,,Polska pobočka Energie2 má sídlo v Katovicicich. V ČR máme centrálu v Praze a připravujeme v tomto roce otevření pobočky i v Brně. Na Slovensku sídli Energie2 v Bratislavě a má pobočky v Topoľčanech a Prešově.

 

Poukázal i na to, že cenový sazebník pro ČR i SR má Energie2 nastavený na ceny nižší, než mají dominantní dodavatelé. Navíc při uzavření smlouvy přes internet poskytuje zákazníkům další benefit na úrovni 2 % ze standardní  ceníkové ceny a to po celou dobu trvání smlouvy. Oproti dominantním dodavatelům má Energie2 v současnosti ceny zemního plynu v ČR nižší o 10 % a elektřiny o cca 9 %. Na Slovensku jsou ceny plynu oproti dominantním hráčům nižší o 10 až 14 % (v průměru o 12 %) a elektřiny o cca 10 %, v závislosti od zvolené sazby. Největší zájem v obou státech je o produkt – Nebeská nabídka. Při uzavření smlouvy na dobu 6 let firma garantuje nižší cenu oproti současnému dodavateli elektřiny a plynu po celou dobu trvání smlouvy. Zákazníci tak můžou ušetřit za dobu trvání smlouvy až tisíce korun, či eur. Všechny tyto osvědčené benefity míní firma poskytovat i polským zákazníkům.

 

Energie2 pro zákazníky dále vypracuje individuální cenové nabídky, poskytuje jim profesionální zákaznickou péči a energetické poradenství. Přitom zadarmo zabezpečuje všechny úkony pro změnu dodavatele. Plynoměr, nebo elektroměr, však nadále spravuje tradiční dominantní dodavatel energie, který odstraňuje i případné poruchy. Pro zákazníky firma nabízí i sdruženou fakturaci – spojení více odběrných míst do jednoho daňového dokladu a optimalizaci zálohových plateb na základe reálné spotřeby.

 

Kontaktní informace pro ČR:

Energie2, a. s.

Praha, Křenova 438/7
162 00  Praha 6, Veleslavín
tel: 844 000 010
email: info@energie2.cz
www.energie2.cz

Kontakt v Polsku:

Energie2 spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Energie2 s. z o.o.

ul. Jagiellońska 16/7,
40 – 032 Katowice

Regon: 242936671

http://www.energie2.pl

Půjčky bez registru ihned zástavou nemovitostí až na 20 let

Dostali jste se do situace, kdy potřebujete půjčit peníze? V bance vám nepůjčí a to z důvodu záznamu v registru dlužníků nebo nemožnosti doložit své příjmy? Dostali jste exekuci a bojíte se, že Vám exekutor začne zabavovat majetek, strhávat část mzdy nebo dá do dražby vaši nemovitost?

 

Naše společnost Vám nabízí půjčky bez registru ihned a to až na 20 let zástavou nemovitostí nebo družstevního bytu. Na rozdíl od bank a jiných nebankovních společností nenahlížíme do registru dlužníků (CBCB, LLCB  a SOLUS). Nebereme žádné poplatky předem, odhad nemovitostí a vedení úvěrového účtu je zdarma! Možnost předčasného vyplacení půjčky i bez sankcí za předčasné splacení. Zavolejte nebo napište si o výši splátek půjčky a další výhody, které nabízíme, a porovnejte nás s konkurencí!

Mezi naše další finanční produkty, které nabízíme je oddlužení nemovitosti a to až do 80% tržního odhadu nemovitosti! Specializujeme se také na vyplacenía zastavení exekuce nemovitosti nebo na vyplacení již nařízené dražby. Samozřejmostí je kompletní právní servis. Veškeré jednání s exekutory a věřiteli zajistíme za Vás!

Výhody půjčky bez registru ihned  

·         žádné poplatky předem!

·         odhad nemovitosti zdarma

·         možnost odkladu první splátky až o 6 měsíců

·         nemusíte prokazovat příjem

·         bezplatná právní pomoc v případě řešení vzniklé situace – exekuce, dražba

·         možnost předčasného splacení bez navýšení

·         nízká úroková sazba  

·         v případě, že máte na nemovitosti hypotéku, nemusíte hypotéku vyplácet, půjdeme druzí v zástavě do pořadí!

·         možnost odkladu první splátky až o 6 měsíců

·         možnost pojištění splátek úvěru

 

Další výhody půjčky bez registru ihned

·         nevoláte na žádné drahé linky

·         poskytujeme bezplatné konzultace v oblasti půjček, úvěrů, exekucí, dražeb

·         peníze je možno vyplatit ihned, nečekáme na zápis v katastru nemovitostí

·         garantujeme fixní splátky, splátky po celou dobu půjčky jsou neměnné

·         půjčky bez registru a poplatku ihned možno žádat online z pohodlí domova

·         půjčky poskytujeme i bez potvrzení příjmů vyjma spotřebitelského úvěru

·         nebankovní půjčky poskytujeme pouze zástavou nemovitostí, možnost ručení i nemovitostí třetí osoby

·         peníze vyplácíme v co nejkratším možném termínu (i do 3 dnů od schválení půjčky, schválení probíhá do 24hodin od předání podkladů)

·         v případech, kdy vám už nemůžeme pomoci (předluženost, dluhy už převyšují hodnotu nemovitosti) vám bezplatně poradíme jak minimalizovat finanční problémy

 

Naše nabídka se nevztahuje na spotřebitelské úvěry. V případě, že žadatel požaduje spotřebitelský úvěr, postupujeme podle dle zákona č. 145/2010 o spotřebitelském úvěru

Kam se podělo nákupní centrum?

Nákupní centrum místo pro vaše nákupy

Nákupní centrum je místem, na kterém se střetnete se spoustou, s několika nabídek a proto se vám určitě bude šiknout jedna malá lekce, abyste se v nákupním centru orientovali a nemuseli bloudit jako nomádi pouští. Jakmile se do nákupního centra vydáte třeba na víkend nebo na večer, budete jistě chtít začít ihned nakupovat.

Nákupní centrum jak jej poznali novopečené maminky

Není to ale tak jednoduché, jak byste si mohli myslet. V nákupním centru totiž zabloudí nejen malé dítko, ale i dospělý a klidně v páru. Určitě se nyní usmíváte, že se autor snaží někomu nabulíkovat, že Nákupní centrum není možné projít bez ztráty kytičky a nezabloudit. No, za normálních okolností se to může jevit jako neuvěřitelný příběh, ztratit se v nákupním centru, ale co když se nacházíte v nákupním centru zachváceni horečkou.

Nákupní centrum aneb jak nezabloudit

Ano, jistě slyšíte zcela správně v nákupním centru s horečkou. V čase, kdy jsou v nákupním centru slevy a různé akce, tak po nákupním centru chodí nebo spěchá hromada nakupujících, kteří jsou chyceni nákupní horečkou. Takové lidi, a možná mezi ně patříte i vy sami rozpoznáte podle rozšířeného chřípí, }zakaleného zraku, zpoceného čela a mnohdy i něčeho jiného, kteří naříkají a funí nákupním centrem, prostě bloudí jako bez ducha.

Už vás někdy nákupní centrum dostalo

Nákupní centrum někdy chce být místem, na kterém se střetnete s řadou slev a proto se vám jistě bude šiknout jedna malá navigace, abyste se v nákupním centru orientovali a nemuseli bloudit jako nomádi pouští. Jakmile se do nákupního centra pustíte třeba na víkend nebo na večer, budete jistě chtít začít ihned nakupovat.