Author Archives: Aneri

Dezinfekce

Dezinfekce je likvidace choroboplodných mikroorganismů a odstraňování plísní způsobujících nebezpečné nákazy pomocí chemických a fyzikálních metod.

 

Dezinfekce se provádí v místech, která vyžadují vysoké nároky na čistotu a hygienu. Například v nemocnici a ve výrobě potravin či farmaceutik, ale také v domácnostech a dopravních prostředcích. Dezinfekční zásahy se provádí plošně či ohniskově a to buď preventivně nebo cíleně.

Běžnou dezinfekci zejména v komunální sféře zajišťují převážně úklidové firmy v rámci poskytování úklidových služeb. Speciální dezinfekci v prostorech se zvýšenými nároky na minimalizaci nebo zamezení výskytu infekcí včetně osvědčení provádí specializované certifikované dezinfekční firmy.

Při dezinfekci určitých předmětů a prostor je velice důležité, aby byly použity vhodné dezinfekční prostředky. Neméně důležité je správné použití těchto dezinfekčních prostředků, tak aby bylo dosaženo maximální účinnosti a zároveň aby nedošlo k poškození nejen dezinfikovaných předmětů, ale zejména k poškození zdraví lidí.

Jednou z firem specializujících se na dezinfekci je společnost de Wolf GROUP s.r.o. z Chebu. Tato společnost provádí dezinfekce stravovacích a zdravotnických zařízení, bytů, prostředků veřejné dopravy i automobilů. Dlouholetá praxe v oboru, profesionální přístup a odborná znalost nejmodernějších technologií zaručují vysokou úspěšnost zákroků. Zárukou kvality dezinfekcí prováděných společností de Wolf je nejen její členství v oborových asociacích a odborná certifikace, ale zejména reference firem, které její služby v oblasti dezinfekce již po řadu let využívají.

 

http://www.dewolf.cz/cs/marketing-a-media/desinfekce

Proč je nutné provádět elektrorevize?

Revize elektrických zařízení musí provádět každý podnikatelský subjekt, který totiž používá při své činnosti nějaké elektrické zařízení.

 

Důvodů nutnosti provádět elektrorevize je hned několik. Jedním z nejdůležitějších je ten, že provozovatel musí udržovat veškerá elektrická zařízení a výrobky ve stavu, který neohrožuje zdraví, životy a majetek.

Dalším neméně důležitým důvodem je ten fakt, že provádění revizí elektrických zařízení je dáno právními předpisy – především zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb. a zákon č. 309/2006 Sb.). Dalšími právními předpisy, které vyžadují provádění revizí je nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (řeší zejména termíny a rozsah prováděných revizí) a zákon č. 251/2005 Sb. (uvádí zejména sankce za nedodržení předpisů). I v řadě dalších právních předpisů je zahrnuta nutnost provádět revize elektrických zařízení.

Dalším důležitým argumentem pro provádění revizí je smluvní vztah s pojišťovnou. V případě absence platné revize pojišťovny krátí či dokonce nevyplácí pojistné plnění. Navíc hrozí žaloba ze strany poškozeného.

Přestože provádění elektrorevizí mimo podnikatelskou sféru není prozatím v ČR uzákoněné, za stav veškerých technických zařízení (i zařízení elektro) zodpovídá dle občanského zákoníku vlastník tohoto zařízení. Je řada situací, kdy je provedení takovéto revize velice vhodné. Jedním z takovýchto příkladů může být třeba změna uživatelů bytu.

Pokud chcete mít jistotu, že veškeré elektrorevize provádíte v požadovaném rozsahu a v předepsaných termínech, je ideální uzavřít smlouvu s firmou, která za vás převezme veškeré povinnosti spojené s prováděním revizí. Mezi takovéto firmy, které zajišťují funkci zodpovědné osoby a provádí veškeré revize (nejen revize elektro), patří společnost HTI ČR a.s. z Chabařovit se sítí poboček po ČR.

 

http://www.hti-as.cz/index.php/reference/8-public-relations-pr/91-duvod-elektrorevizi

Ochranné pracovní rukavice pro jemné precizní práce

Perfektní tvar, optimální funkce a absolutní čistota – tímto udávají nové ochranné rukavice uvex phynomic ve třech dimenzích novou normu v sortimentu úpletových ochranných rukavic pro jemné precizní práce.

 

Perfektní tvar je první dimenzí. Ochranné rukavice uvex phynomic padnou jako druhá kůže. To zaručuje vynikající přirozený cit při úchopu až ke špičkám prstů při maximální flexibilitě obzvláště při práci s křehkými předměty nebo malými díly. Toto je umožněno díky nové revoluční ergonomické technologii 3D. Základem této technologie je kombinace patnáctiočkového jemného úpletu na bázi polyamidu a elastanu s novým elastickým povrstvením z aqua-polymeru. Speciální, anatomický 3D tvar rukavic přitom tvoří základ pro perfektní komfort nošení.

 

Optimální funkce, která je vždy perfektní pro dané použití, tvoří druhou dimenzi. Díky novému povrstvení z aqua-polymeru je u řady uvex phynomic docíleno vynikajícího bezpečného úchopu za sucha a mokra. Revoluční, slabé, avšak zároveň robustní povrstvení z aqua-polymeru, zaručuje vždy optimální funkci a bezpečnou činnost s delší životností jak v suchém, vlhkém nebo mokrém/olejnatém prostředí. Modré rukavice uvex phynomic M1 WET disponují 80% těsností povrstvení a jsou ideální pro vlhké a olejnaté pracovní prostředí. Voda a emulze odtečou pryč, olej je vstřebán. Bílé rukavice uvex phynomic M1 FOAM mají 50% těsnost povrstvení a jsou proto ideální pro použití v suchém prostředí. Oba modely splňují nejpřísnější kritéria standardu uvex climazone s vynikající prodyšností.

 

Absolutní čistota představuje třetí dimenzi. Díky novému standardu uvex pure standard představuje uvex novou normu v čistotě ochranných rukavic a zaručuje tak na jedné straně perfektní ochranu zdraví a na straně druhé ochranu výrobku. Řada uvex phynomic byla dermatologicky testována nezávislým institutem a je velmi dobře snášenlivá s lidskou pokožkou. Ochranné rukavice jsou bez obsahu škodlivých látek (DMF, TEA) a bez urychlovačů způsobujících alergie. Samozřejmě jsou ochranné rukavice uvex phynomic certifikovány dle standardu Ökotex Standard 100. Model uvex phynomic M1 FOAM je zároveň možno použít v potravinářském průmyslu. Při použití rukavic z řady uvex phynomic na citlivých površích nezanechávají rukavice žádné otisky a jsou bez obsahu silikonu dle testu otisku prstů.

 

Série ochranných rukavic uvex phynomic je vyrobena v Německu (Made in Germany) a je částí nového produktového systému 3D. Rukavice jsou vhodné pro precizní práce, jemnou montáž, kompletaci komponentů a obecné údržbářské práce. Tyto rukavice špičkové kvality na český trh dodává společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou.

 

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/pm-20111111-uvex-phynomic/

Náhrada za nezaviněné náklady za zrušenou dovolenou

Dovolenou ze zákona nařizuje zaměstnavatel (i když v praxi spíš schvaluje tu, o kterou zaměstnanci požádají), a to písemně. Ale je povinen ji nařídit 2 týdny předem a alespoň jedna část dovolené musí činit vcelku 2 týdny (viz § 217, odst. 1 Zákoníku práce). Zaměstnavatel má také právo termín dovolené změnit nebo dokonce zaměstnance z dovolené odvolat.

 

Příklad z praxe.

Zaměstnavatel mi nařídil čerpání dovolené, práce bylo málo. Jelikož šlo o 10 pracovních dní, rozhodl jsem se s manželkou a dětmi, že pojedeme na last minute zájezd k moři. Zaměstnavateli jsem svůj záměr oznámil a on souhlasil. Po dvou dnech dovolené mi šéf zavolal a žádal, abych se urgentně

vrátil do zaměstnání. Nezbývalo mi, než sebrat úspory a zaplatit si letenku zpět domů. Dovolenou jsem si neužil a náklady s ní spojené mi šéf odmítl uhradit, stejně jako letenku zpět. Jak mám postupovat, na koho se obrátit?

 

V tomto případě je třeba nejprve upozornit na skutečnost, že zákoník práce přiznává zaměstnavateli právo na určení doby čerpání dovolené zaměstnance, a je tedy na jeho uvážení, kdy zaměstnanci dovolenou poskytne. Na druhou stranu zákoník práce obsahuje rovněž pravidla, která musí zaměstnavatel dodržet při sestavování rozvrhu dovolených. V úvahu by měl vzít jednak provozní důvody a jednak oprávněné zájmy zaměstnance.

Zaměstnavatel rovněž disponuje oprávněním již jednou určenou dobu čerpání dovolené změnit, nebo dokonce zaměstnance z dovolené odvolat. Zákoník práce sice bližším způsobem nespecifikuje důvody, na základě kterých tak může učinit, ze smyslu zákona však lze vyvodit, že se tak může stát pouze na základě důvodů hodných zvláštního zřetele.

Pokud zaměstnavatel zaměstnance z dovolené skutečně odvolá, tak mu zákoník práce v § 217 odst. 3 ukládá povinnost uhradit zaměstnanci ty náklady, které mu bez jeho zavinění z důvodu odvolání vznikly. V tomto případě se bude jednat bezpochyby o úhradu zpáteční letenky, případně dalších

nákladů (například stornovací poplatky). Neoprávněným odmítnutím úhrady takových nákladů zaměstnavatel porušuje pracovně-právní předpisy. Doporučoval bych zaměstnavatele důrazně upozornit, že jste připraven své právo hájit soudní cestou. Pokud ani tak nedojde k uspokojení vašich

nároků, nezbývá vám než se obrátit na příslušný soud.

Jak postupovat a jak se domoci svých práv vám poradí pracovníci advokátní kanceláře Plavec & Partners z Prahy.

 

http://www.ppak.cz/nahrada-za-zrusenou-dovolenou

Firemní hodnoty

Tak jako člověk žije podle svého vlastního hodnotové systému, tak i zaměstnanci jedné firmy by měli uznávat jednotné firemní hodnoty.

 

Vytváření hodnotového systému je charakteristické pro každého člověka. Třeba i nevědomě si každý ujasňuje, co je pro něho v dané životní etapě důležité více a co méně. Vše se odehrává s logikou vlastního života. Každý se potřebuje vymezit mezi lidmi ze svého okolí, se kterými žije a se kterými je v kontaktu a každý si utváří svoji pozici vůči okolí i vůči sobě samému. Ujasnění si vlastních priorit formuje vize – přání a napomáhá k hledání nejúčinnějších cest k jejich dosažení.

Totéž platí i pro různé skupiny lidí, kteří se sdružují a mají společnou vizi.

Skupinou lidí se společnou vizí by měla být také každá firma. I firmy potřebují znát kdo vlastně jsou a kým chtějí být a o jaké cíle usilují.

Jestliže chce firma – tým dosáhnout vytyčených cílů, musí každý zaměstnanec porozumět smyslu tohoto snažení a ztotožnit se s ním.

Firemní hodnoty = principy firmy, na kterých firma funguje. Jedná se o priority a standardy chování a jednání, které jsou firmě nejbližší a řídí se jimi.

Firemní hodnoty jsou filtrem, jenž dává veškerým aktivitám každého zaměstnance, který se s nimi ztotožní, jasný směr. Žádný zaměstnanec nechce pracovat pro firmu, které nevěří. Takový zaměstnanec neodvádí maximální výkon a tím není ani pro firmu výhodný.

Provázání firemních hodnot s hodnotami sponzorované oblasti (např. sportovního týmu) napomáhá ke stmelení zaměstnanců i k budování vážnosti a image firmy v očích veřejnosti. Společný mimopracovní zájem zaměstnance sbližuje i inspiruje. Ztotožnění firemních hodnot s jasně vymezenými hodnotami charakteristickými pro daný sport prohlubuje váhu a vážnost těchto firemních hodnot.

Stanovení firemních hodnot by mělo být nedílnou součástí marketingové koncepce firmy. Vzhledem ke složitosti marketingu je vhodné projednat marketingovou koncepci s odbornou specializovanou firmou. Jednou z velmi zkušených marketingových agentur s dlouholetou praxí, bohatými zkušenostmi z praxe a referencemi je určitě společnost ANERI s.r.o. z Liberce.

 

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/firemni-hodnoty/